Δομές

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας συντονίζει τις δομές του Ιδρύματος που έχουν ως αντικείμενο τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. Οι δομές αυτές είναι το Γραφείο Διασύνδεσης, το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 6: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)) και από εθνικούς πόρους.

Στη συνέχεια γίνεται συνοπτική αναφορά στις τρεις αυτές δομές.

 

 

Στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας είναι η ενεργή υποστήριξη των φοιτητών / αποφοίτων του Ιδρύματος στην προσέγγιση των μελλοντικών τους σπουδών και της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας, καθώς και η ομαλότερη προώθησή τους στην αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης παρέχονται στην έδρα του Πανεπιστημίου στη Λαμία (όπου εδρεύει το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική) και στον Κόμβο του Γραφείου Διασύνδεσης στη Λιβαδειά (όπου εδρεύει το Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Οι βασικότερες δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης για την επίτευξη των στόχων του είναι οι εξής:

 • Ενημέρωση των φοιτητών και των αποφοίτων για προσφερόμενες θέσεις εργασίας στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα,

 • Ενημέρωση επιχειρήσεων, συλλογικών φορέων και οργανισμών για τις ειδικότητες και τα ειδικότερα προσόντα των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας,

 • Πληροφόρηση των φοιτητών / αποφοίτων για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες και προγράμματα εξειδίκευσης και συνεχούς κατάρτισης στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

 • Πληροφόρηση σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων κάθε ειδικότητας,

 • Πληροφόρηση, ενημέρωση και επιμόρφωση φοιτητών / αποφοίτων / μαθητών με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και σεμιναρίων και μέσω της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας,

 • Δικτύωση του Γραφείου Διασύνδεσης με φορείς προώθησης της απασχόλησης,

 • Συμπληρωματική λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης με τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης και τις Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου, υπό το συντονισμό της ΔΑΣΤΑ,

 • Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης και παρακολούθηση / αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται,

 • Παροχή Υπηρεσιών σε φοιτητές ΑμεΑ και φοιτητές προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Βασιλακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Διεύθυνση:                 Παπασιοπούλου 2-4, 35100, Λαμία
Τηλέφωνο / Fax:         22310 66938
E-mail:                       career@ucg.gr
Ιστοσελίδα:                 http://career.ucg.gr
 

Παράρτημα Λιβαδειάς:    Πλ. Λάμπρου Κατσώνη, 32100, Λιβαδειά
Τηλέφωνο:                  22610 26558,       Fax:     22610 27047

 

 

Βασικός σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και του εργασιακού χώρου στον οποίο απευθύνεται, μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης των υπαρχόντων μηχανισμών διασύνδεσης με το Επιχειρησιακό / Επιχειρηματικό περιβάλλον και της οργάνωσης και βελτίωσης μηχανισμών συνεχούς αξιολόγησης της λειτουργίας της Πρακτικής Άσκησης και των αποτελεσμάτων της. 

Είναι δεδομένο ότι η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και συμβάλλει ενεργά τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές(-τριες) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Για το σκοπό αυτό και με γνώμονα την περαιτέρω ενδυνάμωση των δεσμών του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με το Επιχειρησιακό / Επιχειρηματικό περιβάλλον, σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Ιδρύματος.

Επιγραμματικά, βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου.

Επιμέρους στόχοι είναι:

 • Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση,

 • Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης,

 • Η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης,

 • Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών,

 • Η εξοικείωση των φοιτητών της ανώτατης εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα,

 • Η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων,

 • Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων.

Ιδρυματικός Υπεύθυνος και Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική: Βασίλειος Πλαγιανάκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Επιστημονική Υπεύθυνη Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης: Αναστασία Ψειρίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης

Διεύθυνση:       Παπασιοπούλου 2-4, 35100, Λαμία
Τηλέφωνο:       22310 66938,        Fax: 22310 66939
E-mail:             pa@ucg.gr
Ιστοσελίδα:      http://www.pa.ucg.gr

 

 

Βασική προτεραιότητα που θέτει η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας είναι η αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας μέσω της καλλιέργειας του επιχειρηματικού πνεύματος των φοιτητών του Ιδρύματος, η οποία υλοποιείται με την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων και της εξοικείωσής τους σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας.

Γενικά, ο στόχος της διασύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας στο πλαίσιο της εν λόγω πράξης επιτυγχάνεται με την εισαγωγή μαθημάτων και ενοτήτων επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών, με διοργάνωση σεμιναρίων, όπως «ανοικτά» σεμινάρια ειδικής θεματολογίας, καθώς και με μελέτες περίπτωσης.

Η ανάπτυξη των μαθημάτων Επιχειρηματικότητας πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη δύο άξονες.

 • Ο πρώτος περιλαμβάνει διαλέξεις και σεμινάρια. Τα μαθήματα επιλογής εντάσσονται στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων, διεξάγονται σε ένα (1) εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους και προβλέπονται δύο (2) ώρες θεωρία και μία (1) ώρα εργαστήριο ανά εβδομάδα. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή διαλέξεων / σεμιναρίων με βάση ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό και τη διενέργεια εργαστηριακών μαθημάτων/ασκήσεων με ειδικό περιεχόμενο.
 • Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τη διοργάνωση «Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας», στην οποία έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν οι φοιτητές, οι απόφοιτοι και το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος. Σε όσους συμμετέχουν στην Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας δίνεται πιστοποιητικό συμμετοχής στις δραστηριότητές της.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Μπότσαρης, Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης

Γραφείο Λαμίας:

Διεύθυνση:       Υψηλάντου 101, 35100, Λαμία
Τηλέφωνο:       22310 66706        
Fax: 22310 66709
E-mail:             mkelamia@ucg.gr
 

Γραφείο Λιβαδειάς:

Διεύθυνση:        Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη, 32100, Λιβαδειά,
Τηλέφωνο:       22610 26558        
Fax: 22610 27047
E-mail:             mkelivadia@ucg.gr