Περιγραφή

Γενικά στοιχεία - χρηματοδότηση

Στόχοι

Όργανα διοίκησης

Επιμέρους δράσεις

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ να χρηματοδοτήσει μία βασική συντονιστικής λειτουργίας δομή (για την ακρίβεια, υπερ-δομή) που εξυπηρετεί συνολικά τους ειδικότερους θεσμούς που εξυπηρετούν τη σύνδεση με την παραγωγική διαδικασία και την αγορά εργασίας, τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – ΔΑΣΤΑ.

Η ΔΑΣΤΑ συντονίζει:

 • Το Γραφείο Διασύνδεσης,

 • Το Γραφείο / Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και

 • Τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Στόχος της ίδρυσης και λειτουργίας της υπερκείμενης Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας - ΔΑΣΤΑ είναι:

 • Η μεγιστοποίηση των συνεργειών και η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας,

 • Η βελτιστοποίηση του συντονισμού και της διαχείρισης,

 • Η διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα Ιδρύματα, την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης.

Η πράξη «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 6: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)) και από εθνικούς πόρους.

 

2. ΣΤΟΧΟΙ

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας αποτελεί ενέργεια συνένωσης, μετεξέλιξης και εξορθολογισμού των δομών του Ιδρύματος που αφορούν στη σταδιοδρομία των φοιτητών του και τη σύνδεση του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας.

Ο ρόλος της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας είναι να συλλαμβάνει το όραμα, να αναπτύσσει τη στρατηγική του Ιδρύματος για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και να μεριμνά για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και συντονισμένης προσέγγισης των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα αυτό. Η ΔΑΣΤΑ εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος και υλοποιεί τις σχετικές αποφάσεις, σε συνεργασία πάντοτε με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Οι δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ απευθύνονται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και στους προσφάτως αποφοιτήσαντες. Ο κεντρικός στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι να προσφέρει στους φοιτητές, με οργανωμένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και, παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

Υπό το συντονισμό της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας βρίσκονται οι εξής επιμέρους πράξεις, κάθε μία από τις οποίες έχει τη δική της διοικητική οργάνωση και λειτουργία σύμφωνα με το οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου και την κείμενη νομοθεσία:

 • "Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας"

 • "Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας"

 • "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας"

 

3. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΔΑΣΤΑ διοικείται από την Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ, στην οποία προεδρεύει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Δομής, ο οποίος δύναται να είναι ένας εκ των Αντιπρυτάνεων ή άλλο θεσμικό πρόσωπο. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται από τους Υπευθύνους των τεσσάρων επιμέρους πράξεων (ΔΑΣΤΑ, Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) και ορίζει τον Προϊστάμενο Υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ, που έχει ως αρμοδιότητα την καθημερινή της λειτουργία και τη λήψη σχετικών λειτουργικής φύσης αποφάσεων.

Η Συντονιστική Επιτροπή έχει ως αρμοδιότητες:

 • Την κατάρτιση του σχεδίου της γενικής στρατηγικής του Ιδρύματος στα σχετικά θέματα,

 • Τη διαμόρφωση του γενικού πλαισίου των αναγκαίων παρεμβάσεων,

 • Τη λήψη αποφάσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΔΑΣΤΑ,

 • Την εισήγηση θεμάτων προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για τη λήψη αποφάσεων,

 • Τη σύνθεση των εισηγήσεων των τριών επιμέρους πράξεων (ΓΔ, ΠΑ, ΜΚΕ),

 • Το συντονισμό των δραστηριοτήτων και του έργου των τριών επιμέρους πράξεων, τη διαρκή ενημέρωση, αποφυγή επικαλύψεων, την επίλυση των πάσης φύσεως προβλημάτων και την υλοποίηση αποφάσεων.

Στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας η Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ έχει την παρακάτω σύνθεση, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 9/18-3-2011 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής:

 • Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Παναγιωτόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ, Πρόεδρος

 • Καθηγητής Χαράλαμπος Μπότσαρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας , Μέλος

 • Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Βασιλακόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης, Μέλος

 • Επικ. Καθηγητής Ηλίας Μαγκλογιάννης, Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, Μέλος

 • Επικ. Καθηγητής Βασίλειος Πλαγιανάκος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Μέλος

 • Επικ. Καθηγήτρια Αναστασία Ψειρίδου, Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Μέλος

 

Με στόχο αφενός την πληρέστερη ενσωμάτωση και συντονισμό των δραστηριοτήτων της ΔΑΣΤΑ με την υπόλοιπη λειτουργία του Πανεπιστημίου και, αφετέρου, τον καλύτερο συντονισμό με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την αμφίδρομη ενημέρωση με τον παραγωγικό ιστό, η Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ πλαισιώνεται από τα εξής επικουρικού χαρακτήρα όργανα: 

 • Ιδρυματική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ, στην οποία προεδρεύει ο Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ και στην οποία, εκτός από τους υπευθύνους των επιμέρους πράξεων, συμμετέχουν εκπρόσωποι των Τμημάτων ή των Σχολών του Ιδρύματος και οι Υπεύθυνοι του Γραφείου Διαμεσολάβησης και του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας, όπου αυτά λειτουργούν.

 • Συμβουλευτική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ, στην οποία προεδρεύει ο Υπεύθυνος του ΔΑΣΤΑ και στην οποία συμμετέχουν τα μέλη της Ιδρυματικής Επιτροπής και επιλεγμένα στελέχη παραγωγικών φορέων, εκπρόσωποι επιμελητηρίων και εργοδοτικών οργανώσεων, του ΟΑΕΔ, καθώς και τοπικών δομών προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (Τεχνολογικά Πάρκα, Θερμοκοιτίδες, Πόλος Καινοτομίας), εφόσον υπάρχουν.

Στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας η Ιδρυματική και η Συμβουλευτική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ έχουν αντίστοιχα τις παρακάτω συνθέσεις, σύμφωνα με αποφάσεις της υπ’ αριθμ. 9/18-3-2011 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής:

Ιδρυματική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ: 

 • Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Παναγιωτόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ, Πρόεδρος

 • Καθηγητής Χαράλαμπος Μπότσαρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Μέλος

 • Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Βασιλακόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης, Μέλος

 • Επικ. Καθηγητής Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Μέλος

 • Επικ. Καθηγητής Ηλίας Μαγκλογιάννης, Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, Μέλος

 • Επικ. Καθηγητής Βασίλειος Πλαγιανάκος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Μέλος

 • Επικ. Καθηγήτρια Αναστασία Ψειρίδου, Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Μέλος

 • Λέκτορας Χρίστος Λαδιάς, Εκπρόσωπος του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Μέλος

 

Συμβουλευτική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ:

 • Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Παναγιωτόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ, Πρόεδρος

 • Καθηγητής Χαράλαμπος Μπότσαρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Μέλος

 • Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Βασιλακόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης, Μέλος

 • Επικ. Καθηγητής Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Μέλος

 • Επικ. Καθηγητής Ηλίας Μαγκλογιάννης, Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, Μέλος

 • Επικ. Καθηγητής Βασίλειος Πλαγιανάκος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Μέλος

 • Επικ. Καθηγήτρια Αναστασία Ψειρίδου, Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Μέλος

 • Λέκτορας Χρίστος Λαδιάς, Εκπρόσωπος του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Μέλος

Τονίζεται ότι, με δεδομένο ότι το θεσμικό πλαίσιο και το οργανόγραμμα λειτουργίας, ο θεματικός προσανατολισμός, το μέγεθος, οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, η ιστορία και οι πρακτικές διαφοροποιούνται από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, η οργανωτική δομή λειτουργίας της ΔΑΣΤΑ εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

 

4. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ υλοποιούνται με βάση Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της ΔΑΣΤΑ για το κάθε ακαδημαϊκό έτος, το οποίο συντάσσεται μετά από την υποβολή στη ΔΑΣΤΑ των αντίστοιχων Ετήσιων Σχεδίων Δράσης του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, με στόχο να διασφαλίζεται ο συντονισμός των ενεργειών, η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και η αποφυγή αλληλεπικαλύψεων. Το ετήσιο Σχέδιο Δράσης της ΔΑΣΤΑ περιλαμβάνει α) τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, που αναλύεται στη σαφή περιγραφή των δραστηριοτήτων, στα αναμενόμενα αποτελέσματά τους, στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, καθώς και στο προβλεπόμενο κόστος και β) τον απολογισμό των εργασιών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, που αναλύεται στην περιγραφή των δράσεων που υλοποιήθηκαν, στο κόστος τους, στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους, και στην τεκμηρίωση τυχόν αποκλίσεων από τον αρχικό προγραμματισμό.

Βασικές λειτουργίες της ΔΑΣΤΑ, οι οποίες χρηματοδοτούνται, είναι οι ακόλουθες:

Α. Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΑΣΤΑ

Η ΔΑΣΤΑ σχεδιάζει και αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει ως διακριτά, αλλά συνεργαζόμενα υποσυστήματα τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα των τριών άλλων επιμέρους πράξεων που συντονίζει. Μέσα από το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΣΤΑ θα γίνεται η καταγραφή, διαχείριση και διάχυση όλης της απαραίτητης πληροφορίας (στοιχεία υλοποίησης, βάσεις δεδομένων με στοιχεία παραγωγικών φορέων / φοιτητών, παρακολούθηση δεικτών κλπ).

Το πληροφοριακό σύστημα θα είναι παραμετροποιήσιμο, προσβάσιμο από όλες τις επιμέρους συνεργαζόμενες πράξεις σε διάφορα επίπεδα και θα παρέχει τη δυνατότητα σε αυτές να πραγματοποιούν συστηματικά την ενημέρωση και τη συμπλήρωση των απαραίτητων πληροφοριών. Στο σχεδιασμό του θα ληφθεί υπόψη η μελλοντική ένταξή του σε ένα πληροφοριακό σύστημα κοινό για όλα τα Ιδρύματα της χώρας, καθώς και η ανάγκη αποτελεσματικής αμφίδρομης διασύνδεσης με τοπικούς και εθνικούς φορείς προώθησης της απασχόλησης.

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη δημιουργία και προτυποποίηση ενός συστήματος καταγραφής των φοιτητών / φοιτητριών που επωφελούνται από τις δράσεις της ΔΑΣΤΑ, αλλά και των συνεργαζόμενων επιμέρους πράξεων. Τα συγκεκριμένα στοιχεία που προκύπτουν από το σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής των επωφελούμενων φοιτητών / φοιτητριών, τόσο για τη ΔΑΣΤΑ, όσο και για τις επιμέρους συνεργαζόμενες πράξεις, θα καταχωρούνται αναλυτικά στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΣΤΑ, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και επεξεργασίας των δεδομένων. Επισημαίνεται ότι η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας εφαρμόζει τον Ν.2472/97, αναφορικά με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Β. Δικτυακός Τόπος της ΔΑΣΤΑ

Ανάπτυξη, λειτουργία και συνεχής ενημέρωση του δικτυακού τόπου της ΔΑΣΤΑ, μέσω του οποίου παρέχεται ενημέρωση / πληροφόρηση για το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΔΑΣΤΑ, αναρτώνται ανακοινώσεις και ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, παρουσιάζονται αποτελέσματα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων κλπ. Συνδέεται κεντρικά με όλες τις δικτυακές πύλες των επιμέρους πράξεων που συντονίζει.

Γ. Δικτύωση

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της ΔΑΣΤΑ αποτελεί η δικτύωση και η διασύνδεση με άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με φορείς και οργανισμούς που σχετίζονται με την απασχόληση, την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα (Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, Δήμοι, άλλοι πιστοποιημένοι φορείς προώθησης της απασχόλησης, Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης, συλλογικοί επαγγελματικοί και κλαδικοί φορείς, Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς κλπ).

Η δικτύωση που αφορά στη ΔΑΣΤΑ πραγματοποιείται σε περισσότερο επιτελικό – συντονιστικό επίπεδο από ότι στις επιμέρους συνεργαζόμενες πράξεις. Η αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων συνεργασίας των Ιδρυμάτων, η ενίσχυση, η διεύρυνση και η συστηματοποίησή τους, αποτελεί βασική παράμετρο επιτυχούς υλοποίησης των δράσεων, ενώ η δημιουργία μητρώων και πρωτοκόλλων συνεργασίας ενισχύει τη δικτύωση αυτή, προσδίδοντάς της θεσμική υπόσταση.

Δ. Ενέργειες Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ΔΑΣΤΑ περιλαμβάνονται δράσεις δημοσιότητας στη διάρκεια του έργου, ενδεικτικά δράσεις οργάνωσης και διεξαγωγής ημερίδων, συνεδρίων, δημοσιεύσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, παραγωγή διαφημιστικού υλικού κλπ.

Οι ενέργειες προβολής και δημοσιότητας σχεδιάζονται σε συνεργασία με τις επιμέρους πράξεις που συντονίζονται από τη ΔΑΣΤΑ (ΓΔ, ΠΑ, ΜΚΕ) και, ενδεικτικά, μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Διοργάνωση εκδηλώσεων ειδικής θεματολογίας (π.χ. ημέρες καριέρας, στρογγυλά τραπέζια κλπ),

 • Διοργάνωση Ημερίδων Ευαισθητοποίησης στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος, με στόχο την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των φοιτητών για τις δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους συνεργαζόμενων πράξεων (για παράδειγμα ενδεικτικά δυνατότητα επιλογής μαθημάτων επιχειρηματικότητας, υπηρεσίες επιχειρηματικότητας και σταδιοδρομίας, Πρακτική Άσκηση φοιτητών),

 • Έκδοση ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες κλπ) για όλες τις δράσεις και επιμέρους πράξεις που συντονίζει η ΔΑΣΤΑ,

 • Έκδοση περιοδικού ενημερωτικού δελτίου (Newsletter) σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, που θα περιλαμβάνει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων που συντονίζει και το οποίο θα διανέμεται σε όλους τους ωφελούμενους και συνεργαζόμενους με τη ΔΑΣΤΑ,

 • Συμμετοχή της ΔΑΣΤΑ σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνουν εθνικοί, τοπικοί και κλαδικοί παραγωγικοί φορείς και οι οποίες αφορούν στη στήριξη και την προώθηση της απασχόλησης και της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας,

 • Λειτουργία και τακτική ενημέρωση και αναβάθμιση της Δικτυακής Πύλης της ΔΑΣΤΑ.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εκδηλώσεις μπορούν, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, να συνδιοργανώνονται ή/και να εμπλέκουν φορείς όπως τον ΟΑΕΔ, το Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας, επαγγελματικούς συνδέσμους κλπ.

Διευκρινίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας εφαρμόζει τον κανονισμό 1828/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού. Σε όλες τις Ενέργειες Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων των πράξεων που προκηρύσσονται στην παρούσα πρόσκληση (ενδεικτικά διοργάνωση (ή συμμετοχή σε) ημερίδων, εκδηλώσεων, παραγωγή έντυπου ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού κ.ά) αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) - Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικοί Πόροι.

 

Ε. Παρακολούθηση – Αξιολόγηση Επιμέρους Πράξεων

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας της υλοποίησης του έργου των επιμέρους πράξεων και των παραγόμενων αποτελεσμάτων αποτελεί αρμοδιότητα της ΔΑΣΤΑ και πραγματοποιείται σε εξαμηνιαία ή ετήσια βάση, καθώς και συνολικά, με στόχο να εντοπισθούν τα κρίσιμα ζητήματα για την επιτυχή υλοποίηση των έργων, να επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι, όπου είναι απαραίτητο και να αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Η ΔΑΣΤΑ, έχοντας την ευθύνη του πληροφοριακού συστήματος θα έχει άμεσα στη διάθεσή της όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να πραγματοποιεί την εσωτερική αξιολόγηση των επιμέρους έργων, ενώ έχει τη δυνατότητα να αναθέσει και εξωτερική αξιολόγηση (οι αξιολογήσεις θα είναι συμβατές με τα πρότυπα της Α.ΔΙ.Π). Ακόμη, στην αρμοδιότητα της ΔΑΣΤΑ ανήκει και η υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας, στο πλαίσιο των οποίων θα αναληφθεί η πιστοποίηση της ίδιας της ΔΑΣΤΑ κατά ISO, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από την τυποποίηση των διαδικασιών.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ΔΑΣΤΑ, περιλαμβάνεται διακριτή δράση με αντικείμενο την «Αξιολόγηση της Πράξης» που αφορά στην αξιολόγηση όλων των συντελεστών και του τρόπου υλοποίησης της Πράξης. Παραδοτέο της δράσης θα είναι η «Έκθεση Αξιολόγησης», η οποία θα συνοδεύει την έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης με την περάτωσή της. Η συνολική αξιολόγηση των λειτουργιών των επιμέρους πράξεων αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης της ΔΑΣΤΑ.

 

ΣΤ. Κώδικας Δεοντολογίας Λειτουργίας των Δομών

Με δεδομένο ότι στο πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων που εντάσσονται σε αυτό θα καταχωρούνται στοιχεία που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη ενός κώδικα δεοντολογίας που θα διέπει κάθετα και οριζόντια τη λειτουργία της ΔΑΣΤΑ και των υπόλοιπων συνεργαζόμενων πράξεων. Στον κώδικα δεοντολογίας της ΔΑΣΤΑ περιλαμβάνονται και άλλα στοιχεία για τις υποχρεώσεις της ΔΑΣΤΑ (και των άλλων συνεργαζόμενων πράξεων) έναντι των συμβαλλομένων με αυτή (π.χ. ίση μεταχείριση φοιτητών ανεξάρτητα από εθνική προέλευση, θρησκευτικές πεποιθήσεις κλπ).